วันพุธที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

แผนการจัดการเรียนรู้


                                                      

แผนการจัดการเรียนรู้  บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
เรื่อง  บริโภคผักปลอดสารพิษ  ชีวิตปลอดภัย

กลุ่มสาระการเรียนรู้     การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาระสำคัญ                  ความปลอดภัยจากการบริโภค
ตัวชี้วัด           
                    ผู้เรียนเป็นความสำคัญและประโยชน์ของการบริโภคผักปลอดสารพิษและสามารถเลือกซื้อ
ผักปลอดสารพิษ  ซึ่งเป็นการสนับสนุนการดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
สาระการเรียนรู้
                    1.  การบริโภคอย่างมีเหตุผล
                    2.  ความสำคัญและประโยชน์ของการบริโภคผักปลอดสารพิษ
                    3.  การเลือกซื้อและบริโภคผักปลอดสารพิษ
วิเคราะห์ความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้
                    ง.  1.1                                ส.  3.1                   ท.  2.1                   ต.  3.1
การบูรณาการกับหลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง
                    1.  ความพอเพียง
                                1.1  ความพอประมาณ
                                                -  พอประมาณกับเวลา
                                                -  พอประมาณกับสถานที่ที่มีจำกัดและสิ่งแวดล้อม
                                                -  พอประมาณกับความสามารถของผู้เรียน
                                                -  พอประมาณกับงบประมาณของผู้เรียน
                                1.2  ความมีเหตุมีผล
                                                -  บริโภคและซื้อผักที่ปลอดสารพิษ
                                                -  รักษาสิ่งแวดล้อม
                                                -  ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
                                1.3  การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
                                                -  สุขภาพร่างกายแข็งแรง
                                       2.  คุณธรรมกำกับความรู้
                                2.1  เงื่อนไขคุณธรรม
                                                ความมีสติ  คิดพิจารณาในความเหมาะสมในการเลือกซื้อมาบริโภค
                                2.2  เงื่อนไขความรู้
                                                -  วิธีการเลือกซื้อและวิธีการบริโภคผักปลอดสารพิษ
                                                -  ประโยชน์ของการบริโภคผักปลอดสารพิษ
กิจกรรมการเรียนรู้
                    ขั้นนำ
                                1.  ครูให้นักเรียนร้องเพลง  กินผัก(ปลอดสารพิษ)  แล้วทายปัญญาอะไรเอ่ย?
เป็นภาษาอังกฤษ
                    ขั้นให้ประสบการณ์
                                1.  ครูนำตัวอย่างผักปลอดสารพิษ  และผักที่มีสารพิษมาให้นักเรียนดูและช่วยกันเปรียบเทียบความแตกต่างของผักทั้ง  2  ชนิด  แล้วตอบคำถาม
                                2.  เชิญเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาให้ความรู้แก่นักเรียน  ในเรื่องลักษณะของผัก
ปลอดสารพิษ  และการทำความสะอาดผัก  การเลือกซื้อผักที่ปลอดสารพิษ  ประโยชน์ของการบริโภคผักปลอดสารพิษ
                                3.  แบ่งนักเรียน  กลุ่มละ  4 – 5  คน  ฝึกปฏิบัติการเลือกซื้อ  และการล้างผักที่ถูกวิธี
                                4.  นักเรียนทำใบงานที่  1 และ  2
                                5.  ครูนำเสนอบัตรคำศัพท์ภาษาอังกฤษ  เกี่ยวกับชนิดของผักให้นักเรียนดูและ
ให้นักเรียนอ่านออกเสียงตามครู  พร้อมทั้งช่วยกันแปลความหมายของคำศัพท์
                                6.  ครูสุ่มกลุ่มนักเรียนออกมานำเสนอผลงานจากใบงานที่  1  และ  2  ของกลุ่มตนเองให้เพื่อนฟังหน้าชั้นเรียน
                    ขั้นสรุป
                                ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเรื่องการบริโภคและการเลือกซื้อผักปลอดสารพิษการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มาประยุกต์ใช้กับวิถีชีวิต  จะทำให้มีหลักเหตุผล  รู้จักตนเอง  มีความพอประมาณ  มีความพอประมาณ  และมีภูมิคุ้มกันทำให้สังคมส่วนร่วมมีความสุข
               สื่อ
                                1.  เพลง  กินผัก(ปลอดสารพิษ
                                2.  ปริศนาคำทาย
                                3.  บัตรคำศัพท์ภาษอังกฤษ
                                4.  ตัวอย่างผักปลอดสารพิษและผักที่มีสารพิษ
                                5.  เจ้าหน้าที่สารธารณสุข
การวัดและประเมินผล
                           1.  ตรวจใบงานที่  1  และ  2
                                2.  ตรวจผลงานการปฏิบัติ  การเลือกซื้อ  และการล้างผักที่ถูกวิธี
                                3.  สังเกตการตอบคำถาม  การเข้าร่วมกิจกรรม
ภาคผนวก       
เพลง  กินผัก(ปลอดสารพิษ)
                               
                                กินผักกันเถอะเรา     ถั่วฝักยาว        คะน้าแตงกวา       ผักซี        กวางตุ้ง
                                ผักบุ้ง     โหระพา      มะเขือเทศสีดา            ฟักทอง      กะหล่ำปลี


 ใบงานที่  1

ประกอบแผนการสอน  เรื่อง  การเลือกซื้อผักปลอดสารพิษ
หน่วยการเรียนรู้  เรื่อง  บริโภคผักปลอดสารพิษ  ชีวิตปลอดภัย

ชื่อ..............................................................................................ชั้นป. ................เลขที่.............
คำชี้แจง  ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้  ตามความคิดเห็นของนักเรียน
1.  นักเรียนคิดว่าผักปลอดสารพิษ  มีลักษณะอย่างไร
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2.  นักเรียนมีวิธีในการเลือกซื้อผักปลอดสารพิษอย่างไร
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3.  นักเรียนจงบอกประโยชน์และโทษของผักปลอดสารพิษ  มา  2-3  ข้อ
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

                                                                                                              
ใบงานที่  3

ประกอบแผนการสอน  เรื่อง  การบริโภคผักปลอดสารพิษ
หน่วยการเรียนรู้  เรื่อง  บริโภคผักปลอดสารพิษ  ชีวิตปลอดภัย

ชื่อ..............................................................................................ชั้นป. ................เลขที่.............
คำชี้แจง  ให้นักเรียนจับคู่ภาพกับคำศัพท์ที่เกี่ยวกับผัก  (ภาษาอังกฤษ)


TOMATO


RUMKIN


CUCUMBER


REA


MUSHVHROOM


CABBAGE


ONION


CHILLI


LETTUEE


CAULI  FLAWER


แบบประเมินการตรวจใบงาน

คำชี้แจง  ผู้สอนตรวจผลงานในใบงานกิจกรรมของนักเรียนในรายการต่อไปนี้


เลขที่
ชื่อ - สกุล
รายการที่ประเมิน
เนื้อหา
ความครบถ้วน
(5)
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  (5)
ความตั้งใจในการทำงาน
(5)
ส่งผลงานตามเวลาที่กำหนด
(5)

หมายเหตุเกณฑ์การประเมิน
                  10 – 20  คะแนน                   อยู่ในเกณฑ์                             ดี
                  10 – 14  คะแนน                   อยู่ในเกณฑ์                             พอใช้
                  ต่ำกว่า  10  คะแนน              อยู่ในเกณฑ์                             ต้องปรับปรุง

                                                                                                              
แบบสังเกตการณ์เข้าร่วมกิจกรรม

คำชี้แจง  ผู้สอนตรวจผลงานในใบงานกิจกรรมของนักเรียนในรายการต่อไปนี้


เลขที่
ชื่อ - สกุล
รายการที่ประเมิน
ความสนใจ
(5)
การมีส่วนร่วม  (5)
เนื้อหาครบถ้วน
(5)
การนำเสนอผลงาน
(5)

หมายเหตุเกณฑ์การประเมิน
                  16 – 20  คะแนน                   อยู่ในเกณฑ์                             ดีเยี่ยม
                  12 – 15  คะแนน                   อยู่ในเกณฑ์                             ดี
                  10 – 12  คะแนน                   อยู่ในเกณฑ์                             พอใช้
                  ต่ำกว่า  10  คะแนน              อยู่ในเกณฑ์                             ปรับปรุง